Statut

Statut Stowarzyszenia Oficjalny Fan Club Michała Szpaka

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie Oficjalny Fan Club Michała Szpaka, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
§ 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§ 4
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
§ 7
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§ 8
Celem Stowarzyszenia jest:
– propagowanie oraz wspieranie kultury i twórczości artystycznej, w szczególności muzycznej;
– podejmowanie działań i inicjatyw kulturalnych;
– organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych propagujących muzykę, w szczególności muzykę Michała Szpaka;
– upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej, w szczególności twórczości Michała Szpaka;
– wspieranie edukacji kulturalnej społeczeństwa poprzez propagowanie wydarzeń muzycznych i muzyki, w szczególności muzykę Michała Szpaka;
– wspieranie organizacji imprez artystycznych dla dzieci i młodzieży, w tym wychowanków domów dziecka, jak również dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych dysfunkcją społeczną i patologią związaną z alkoholizmem w rodzinie lub nadużywaniem innych środków uzależniających.
– udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności wsparcie dzieci i dorosłych cierpiących na choroby zagrażające ich życiu, bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne i status majątkowy.
– wspieranie domów dziecka, oraz innych instytucji pomagających dzieciom osieroconym ,
– wspieranie wszelkiego rodzaju akcji mających na celu pomoc osobom, którzy ucierpieli wskutek klęsk żywiołowych,
– wspieranie akcji mających na celu ochronę przyrody oraz praw zwierząt.

– zrzeszanie osób zainteresowanych twórczością piosenkarza Michała Szpaka.
§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) pomoc w organizacji koncertów,
b) organizowanie spotkań członków Fan Clubu,
c) akcje promocyjne artysty,
d) przechowywanie i udostępnianie materiałów dotyczących działalności Artysty oraz jego Fan Clubu,
e) wspieranie uczestnictwa dzieci i młodzieży, w tym wychowanków domów dziecka, jak również dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych dysfunkcją społeczną i patologią związaną z alkoholizmem w rodzinie lub nadużywaniem innych środków uzależniających w koncertach i imprezach kulturalnych.
f) zbiórka środków na akcje organizowane, bądź wspierane przez Stowarzyszenie
g) wsparcie artysty w akcjach społecznych i charytatywnych, w których bierze udział,
h) inne działania realizujące cele statutowe.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
§ 12
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
§ 13
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§ 15
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek.
§ 16
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
– z powodu wszelkiego rodzaju działań, w wyniku których zostało naruszone dobre imię Artysty i Stowarzyszenia.
– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
§ 19
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 20
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 21
1. Wszystkie wybieralne władze Stowarzyszenia są powoływane na czas nieokreślony.
2. Utrata mandatu członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej następuje na skutek rezygnacji lub odwołania.
3. Rezygnację członek Zarządu lub członek Komisji Rewizyjnej składa pisemnie.
4. Do utraty mandatu członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy §17 ust. 1 pkt a-d.
5. Utratę mandatu członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej stwierdza Walne Zgromadzenie Członków.
Walne Zebranie Członków.
§ 22
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.
Zarząd
§ 24
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z od 2 do 10 osób.
3. Członkowie zarządu nie będą otrzymywać wynagrodzenia za pełnione funkcje.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§ 25
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.
Komisja Rewizyjna
§ 26
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 osób.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie będą otrzymywać wynagrodzenia za pełnione funkcje.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 28
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
d. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Sposób reprezentacji
§ 29
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest jeden członek zarządu.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 30
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 31
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
Statut przyjęto uchwałą w dniu 24 listopada 2016 r.

 

Related Images:

Udostępnij:
Oficjalny Fan Club Michała Szpaka | 2011 - 2018 - Wszystkie Prawa Zastrzeżone